Siden flere pasienter tilsynelatende opplevde gunstig effekt, anbefalte Prof. em. Arnold Berstad sine pasienter ofte å forsøke faste. Bare det å sove på tom mage kunne gi gunstige effekter og gjøre Mago™ mer effektiv.

Fasting er blitt kritisert for manglende dokumentasjon på om det virker og hva det egentlig virker på. Noen mener det også kan være skadelig.

Det foreligger relativt god dokumentasjon på at fasting kan hjelpe til med å redusere overvekt. Noen studier viser at fasting kan være gunstig for det dårlige kolesterolet. Selv på dette nivået blir forskningen kritisert. Forskningen om fasting innen medisinfaget har i hovedsak sett på effekt relatert til hjerte-/karsykdommer. I hovedsak sier denne forskningen at de ikke vet om fasting er bra. Man er relativt samstemt i at følgende grupper ikke bør faste:

  • Undervektige
  • Personer med spiseforstyrrelser
  • Gravide eller ammende
  • Personer med diabetes
  • Personer med varig, lavt blodsukker (hypoglykemi)
  • Alvorlig/fremtredende nyresykdom
  • Barn

Kilde: Mayoklinikken

Innen medisinen finnes det andre spesialiteter enn hjerte/kar. De som har kroppens eget forsvarssystem som sin spesialitet har lenge visst at deler av kroppens eget forsvarssystem kan aktiviseres dersom det er for mye næringsstoffer i blodet, som f.eks. proteiner, kortkjedede karbohydrater eller fettsyrer (les eksempel fettsyrer her og karbohydrater her).

Når deler av forsvarssystemet aktiviseres kan det gi lavgradig inflammasjon som igjen kan påvirke tarmfloraen (les eksempel her). Det finnes ingen eksakte grenseverdier, en har ikke sikker kunnskap om individuell variasjon eller genenes betydning.

En teori har vært at fasting kan føre til at næringsstoffene som muligens har aktivisert forsvarssystemet reduseres til nivåer slik at forsvarssystemet slår seg av igjen.

Nå har forskningsavdelingen i det Kinesiske militæret testet denne hypotesen på rotter, dog med annen forutsetning enn at forsvarssystemet aktiviseres via forhøyet næringsinntak. Forsvarssystemet hos rottene i studien ble aktivisert ved å raskt skape forhold som ga rottene høydesyke. Gruppen rotter som fastet ble raskere friske fra høydesyken. Kineserne fant at aktivert mTor-system hos rottene raskt ble deaktivert ved fasting. Les artikkelen her. Flere studier har vist at for lite oksygen kan aktivisere mTor (les mer her). mTor er en del av kroppens forsvarssystem.

Bakgrunnen for studien er blant annet at det kinesiske luftforsvaret ønsker finne metoder for å gjøre piloter mindre utsatt for høydesyke når høyden endres raskt.  Det er og observert økt forekomst av «flare ups» hos IBD pasienter når de reiser til høyereliggende steder over 2000 meter over havet fra lavereliggende områder.

Kroppens forsvarssystem er svært komplekst og mye er ukjent. Når forsvarssystemet er aktivisert er det ofte vanskelig å finne hvilken del av systemet som er aktivisert. Personer med lavgradig inflammasjon havner dessuten ofte langt bak i pasientkøen. Forskningen på dette feltet har grovt sett kun vært «laboratorieforskning» og lite er blitt gjort på pasienter.

Likevel, å regulere mTor systemet ved IBD er dokumentert kan gi gunstig effekt på symptomer. I denne sammenheng kan det dermed være mulig og ikke usannsynlig at fasting kan lindre IBD/IBS symptomer via mTor.

Det er langt fra sikkert at fasting hjelper alle. mTor er forøvrig det sist oppdagede, mest komplekse og minst kjente delen av kroppens forsvarssystem.

Mago inneholder stoffer som er bra for mTor, for eksempel vit B3. Les mer her.